ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (cobertes_verdes)

Grau de prioritat en funció del nombre de zones clau (0)
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
% de superfície útil (< 5% pendent) (1)
< 20 < 20
21 - 40 21 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
> 80 > 80
ZC de temperatura en superfície (3)
ZC per onades de calor (4)
ZC temperatura (5)
ZC dèficit verd per habitant (6)
ZC dèficit percentatge verd (7)
Possibilitat d'estimació de la sobrecàrrega portant (9)
Anterior 1965 Anterior 1965
Posterior a 1965 Posterior a 1965
Sense dades Sense dades
Normativa segons any de construcció (10)
Sense normativa - anterior al 1965 Sense normativa - anterior al 1965
MV 101-1962 - anterior al 1990 MV 101-1962 - anterior al 1990
NBE-AE-88 - anterior al 2008 NBE-AE-88 - anterior al 2008
CTE 314/2006 CTE 314/2006
Sense dades Sense dades
Albedo mitjà - Cobertes fresques (11)
0.00 - 0.05 - Coberta calenta 0.00 - 0.05 - Coberta calenta
0.06 - 0.10 0.06 - 0.10
0.11 - 0.15 0.11 - 0.15
0.16 - 0.20 0.16 - 0.20
0.21 - 0.25 0.21 - 0.25
0.26 - 0.30 0.26 - 0.30
0.31 - 0.35 0.31 - 0.35
0.36 - 0.40 0.36 - 0.40
0.41 - 0.45 0.41 - 0.45
0.46 - 0.50 0.46 - 0.50
0.51 - 0.55 0.51 - 0.55
0.56 - 0.60 0.56 - 0.60
0.61 - 1.00 - Coberta freda 0.61 - 1.00 - Coberta freda
Balanç recurs hídric en any sec (m3·any) (13)
-28919 - -10000 -28919 - -10000
-9999 - -5000 -9999 - -5000
-4999 - -1250 -4999 - -1250
-1249 - -500 -1249 - -500
-499 - -250 -499 - -250
-249 - -100 -249 - -100
-99 - -50 -99 - -50
-49 - -25 -49 - -25
-24 - 0 -24 - 0
Balanç recurs hídric en any mitjà (m3·any) (14)
0 - 25 0 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 1250 501 - 1250
1251 - 2000 1251 - 2000
2001 - 4000 2001 - 4000
4001 - 8893 4001 - 8893
% de recurs col·lectat que satisfà la demanda en any sec (15)
< 10% < 10%
10% - 20% 10% - 20%
20% - 30% 20% - 30%
30% - 40% 30% - 40%
40% - 50% 40% - 50%
> 50% > 50%
El recurs captat no satisfà la demanda El recurs captat no satisfà la demanda
% de recurs col·lectat que satisfà la demanda en any mitjà (16)
< 10% < 10%
10% - 20% 10% - 20%
20% - 30% 20% - 30%
30% - 40% 30% - 40%
40% - 50% 40% - 50%
> 50% > 50%
El recurs captat no satisfà la demanda El recurs captat no satisfà la demanda
Densitat població major de 65 anys per ha (18)
5 hab/ha 5 hab/ha
15 15
30 30
45 45
60 60
75 75
90 90
105 105
120 120
> 120 hab/ha > 120 hab/ha
Percentatge (%) de població de més de 65 anys (19)
<= 5% <= 5%
10 10
15 15
20 20
25 25
30 30
> 30% > 30%
Verd per habitant (m2/hab. en radi 300 m) (20)
<= 2.5 m2/hab <= 2.5 m2/hab
2.6 - 5 2.6 - 5
5 - 7.5 5 - 7.5
7.6 - 9 7.6 - 9
9 - 18 9 - 18
18.1 - 26 18.1 - 26
26.1 - 30 26.1 - 30
> 30 m2/hab > 30 m2/hab
Cobertura de verd (%) en trama urbana residencial (radi 300 m) (21)
10% 10%
20 20
30 30
40 40
50 50
60 60
70 70
80 80
90 90
100% 100%
Cobertura de verd (%) global (radi 300 m) (22)
<= 5% <= 5%
5 - 10 5 - 10
10 -15 10 -15
15 - 20 15 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
> 50% > 50%
Radiació solar fotovoltaica (kWh/m2·any) (23)
900 - 1000 900 - 1000
1000 - 1200 1000 - 1200
1200 - 1400 1200 - 1400
1400 - 1500 1400 - 1500
1500 - 1600 1500 - 1600
> 1600 > 1600