ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (inventari_parcs_3857)

Parcs (0)
Altres Altres
Besòs Besòs
Espais Singulars Espais Singulars
Llobregat Nord Llobregat Nord
Llobregat Sud Llobregat Sud
Arbres (3)
Arbres singulars (4)
Caixes niu (5)
Trenques (7)
Vorada (8)
Boca de reg (10)
Freàtica Freàtica
Potable Potable
<all other values> <all other values>
Cambra tècnica d'aigua (11)
Cambra tècnica d'electricitat (12)
Interceptor - Cuneta (13)
Embornal (14)
Escomesa i comptador (15)
Font (16)
Lluminària i columna-suport (17)
Pou de registre (18)
Programador de reg (19)
Quadre elèctric (20)
Banc (22)
Cadira Cadira
Individual; Longitudinal Individual; Longitudinal
Element de mobiliari (23)
Element esportiu (24)
Jocs infantils (25)
Paperera (26)
Pilona (27)
Senyalització i cartells (28)
Taula (29)
Zona A (31)
Espais participatius (32)
Quadrícula (33)
Coordenades (34)
Sup. de manteniment (35)
Base (elements) (37)
EDI_EC -- EC EDI_EC -- EC
EDI_ED -- Edif. EDI_ED -- Edif.
EDI_WC -- WC EDI_WC -- WC
INS_BR -- BF o BP INS_BR -- BF o BP
INS_CA -- CTA INS_CA -- CTA
INS_CE -- CTE INS_CE -- CTE
INS_FO -- Font INS_FO -- Font
INS_LL -- Lluminàries INS_LL -- Lluminàries
INS_PR -- Pou de registre INS_PR -- Pou de registre
INS_QU -- Quadre elèctric INS_QU -- Quadre elèctric
MOB_SE -- Senyalització i cartells MOB_SE -- Senyalització i cartells
<all other values> <all other values>
Base (text) (38)
Base (39)
LIMMUN LIMMUN
<all other values> <all other values>
Barana o tanca (41)
Edifici (42)
Element construit (43)
Lavabo públic (44)
Mur (45)
Recinte de manteniment (46)
Zona de contenidors (47)
Rocam (48)
Àrea de jocs infantils (50)
Àrea per a gossos (51)
Zona drenant (53)
Làmina d'aigua (54)
Arbustiva (56)
Arbustiva singular Arbustiva singular
Arbustiva Arbustiva
Encoixinat (57)
Prat regat (58)
Prat sec (59)
Gespa (60)
Zona forestal (61)
Paviment dur (63)
Paviment granular (64)
Via verda (65)